Turnieje MTSz
Tu znajdziesz informacje o naszych turniejach szachowych
Szkolenia szachowe
Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności szachowe, skorzystaj z naszych szkoleń.
Składki
Zapłać składkę członkowską
Wesprzyj MTSz
Możesz wesprzeć społeczną działalność MTSz, prowadzoną od ponad 20 lat.
Statut (16.02.2018)

Statut.pdf

 

 

Mińsk Mazowiecki, 16 lutego 2018r.

 

STATUT MIŃSKIEGO TOWARZYSTWA SZACHOWEGO

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.       Mińskie Towarzystwo Szachowe, zwane dalej „Towarzystwem” jest klubem sportowym
w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie.

2.       Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej, podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

3.       Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

4.       Towarzystwo działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym Statutem.

 

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Towarzystwa jest miasto Mińsk Mazowiecki.

 

§ 3

1.       Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, i powołać biuro.

2.       Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 4

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

1.       Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2.       O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

1)      integracja lokalnego środowiska szachowego – szachistów, instruktorów, sędziów, organizatorów;

2)      popularyzacja szachów wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;

3)      podnoszenie poziomu sportowego szachistów z terenu Mińska Mazowieckiego i okolic.

 

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)      prowadzenie drużyny seniorów, biorącej udział w rozgrywkach organizowanych przez Mazowiecki Związek Szachowy i Polski Związek Szachowy;

2)      prowadzenie drużyny juniorów, biorącej udział w rozgrywkach organizowanych przez Mazowiecki Związek Szachowy i Polski Związek Szachowy;

3)      organizowanie turniejów szachowych:

a)        klasyfikacyjnych,

b)       dla dzieci i młodzieży,

c)        szachów standardowych, szybkich i błyskawicznych,

d)      o mistrzostwo powiatu mińskiego i miasta Mińska Mazowieckiego w różnych kategoriach wiekowych;

4)      organizowanie seansów gry jednoczesnej z udziałem wybitnych szachistów polskich i zagranicznych;

5)      propagowanie szachów w szkołach;

6)      prowadzenie szkółki szachowej dla dzieci i młodzieży, zapewnienie opieki i pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym;

7)      współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działalnością Towarzystwa;

8)      współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;

9)      działalność dziennikarską i wydawniczą w zakresie sportu.

 

§ 8

Cele Towarzystwa są realizowane poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

1.       Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.       Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

 

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych;

2)      członków wspierających;

3)      członków honorowych.

 

§ 11

1.       Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa.

2.       Członkiem zwyczajnym może być małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3.       Członkiem zwyczajnym, za zgodą przedstawiciela ustawowego, może być małoletni poniżej 16 lat. Osoba ta nie ma prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

4.       Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

5.       Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa.

6.       Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

7.       Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.

 

§ 12

1.       Członek zwyczajny ma prawo do:

1)      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3;

2)      uczestniczenia w zebraniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez władze Towarzystwa;

3)      zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa;

4)      korzystania z wyposażenia, sprzętu i pomocy Towarzystwa;

5)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Towarzystwa o wykluczeniu z Towarzystwa.

2.       Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)      aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa;

2)      przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa;

3)      przestrzegania zasad etyki sportowej;

4)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.

 

§ 13

1.       Członek wspierający i honorowy, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt 2-5.

2.       Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.

3.       Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa.

4.       Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 14

1.       Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

           1)            skreślenia uchwałą Zarządu w wyniku:

a)       złożenia przez członka Towarzystwa dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;

b)      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

           2)            wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:

a)       zalegania z opłacaniem składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy;

b)      rażącego naruszania postanowień statutu, uchwał i zasad etyki;

c)       utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)      działania na szkodę Towarzystwa;

           3)            pozbawienia uchwałą Walnego Zebrania Członków godności członka honorowego;

           4)            rozwiązania się Towarzystwa.

2.       W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia w formie elektronicznej lub papierowej stosownej uchwały.

 

Rozdział IV

Struktura Organizacyjna

 

Przepisy ogólne

§ 15

Władzami Towarzystwa są:

1)      Walne Zebranie Członków;

2)      Zarząd;

3)      Komisja Rewizyjna.

§ 16

1.       Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a ich wybór przez Walne Zebranie Członków odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. W protokole z Walnego Zebrania Członków zamieszcza się informację o wszystkich kandydatach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wraz z liczbą otrzymanych przez nich głosów.

2.       Dokonując wyboru Zarządu nowej kadencji lub wyboru nowego Zarządu w trakcie kadencji, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru Prezesa. Pozostali członkowie Zarządu są wybierani bez określania ich funkcji.

3.       Dokonując wyboru Komisji Rewizyjnej nowej kadencji lub wyboru nowej Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru Przewodniczącego. Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani bez określania ich funkcji.

4.       Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą pełnić tą samą funkcję przez dowolną liczbę kadencji.

 

§ 17

1.       W przypadku ustąpienia, wykluczenia, skreślenia z listy członków Towarzystwa lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz, z wyłączeniem Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, może zostać uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów Walnego Zebrania Członków.

2.       Wybór w trybie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji członka ustępującego, oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji przez następcę oraz uchwałę o wyborze – wraz z określeniem funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej. Uchwały o przyjęciu rezygnacji oraz o wyborze podejmowane są przez organ, którego skład osobowy jest uzupełniany.

3.       Uzupełnienie składu osobowego w trybie, o którym mowa w ust. 1 nie ma wpływu na długość trwającej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4.       Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać w trakcie kadencji z pełnionych funkcji wyłącznie Walne Zebranie Członków.

5.       Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej lub członkowie Zarządu zostaną odwołani z pełnionych funkcji, Walne Zebranie Członków Towarzystwa, dokonuje uzupełnienia składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej, do końca kadencji.

 

§ 18

1.       O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego.

2.       Uchwały dotyczące spraw personalnych są podejmowane w głosowaniu tajnym, z wyjątkiem uchwał Zarządu o przyjęciu nowych członków Towarzystwa.

3.       O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.

 

Walne Zebranie Członków

§ 19

 

1.         Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2.         W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zapraszani goście.

3.       O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, w formie ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa, a także telefonicznie, lub wiadomością sms, lub wiadomością e-mail.

4.       Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania przy współpracy z Protokolantem.

§ 20

1.       Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.       Zwyczajne Walne Zebranie Członków, zatwierdzające sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, zwoływane jest nie później niż w II kwartale każdego roku kalendarzowego.

3.       Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

4.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane w sposób określony w § 19 ust. 3 niniejszego statutu.

5.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy;

2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3)      na umotywowane żądanie co najmniej 15 członków zwyczajnych Towarzystwa.

6.       W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie później niż w ciągu 4 tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku Zarządowi i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7.       Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji powinny odbyć się najpóźniej podczas Walnego Zebrania Członków, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy trwającej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie Członków będzie w takim przypadku Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym.

8.       W przypadku niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w terminach określonych w ust. 2, 6 i 7 niniejszego paragrafu, Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

9.       Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest prawomocne:

                  1)             w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania,

                  2)            w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

      1)            określanie głównych kierunków działania Towarzystwa;

      2)            uchwalanie Statutu i jego zmian;

      3)            wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem zapisów § 16 ust. 2 i 3 oraz § 17 ust. 2;

      4)            rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

      5)            udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

      6)            ustalanie wysokości i trybu uiszczania składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Towarzystwa, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń;

      7)            rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Towarzystwa lub jego władze;

      8)            rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu;

      9)            podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;

   10)            nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

   11)            podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;

   12)            podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;

   13)            rozpatrywanie odwołań w sprawach spornych i dyscyplinarnych między członkami Towarzystwa.

 

Zarząd

§ 22

1.       Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.       Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa i Skarbnika, a w przypadku liczebności powyżej 3 członków, także Sekretarza, ewentualnie członka Zarządu. Funkcje Zastępcy Prezesa, Skarbnika, Sekretarza lub członka Zarządu obejmowane są, na podstawie uchwał Zarządu, przez osoby wybrane w trybie określonym w § 16 ust. 2 zdanie drugie.

3.       W składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

4.       Liczbę członków Zarządu na daną kadencję określa Walne Zebranie Członków.

5.       Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;

2)      określanie szczegółowych kierunków działania;

3)      ustalanie budżetu i preliminarzy;

4)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa;

5)      uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

6)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;

7)      powoływanie zespołów oraz określanie ich zadań;

8)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

9)      podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie);

10)   prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

11)   wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa;

12)   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

13)   orzekanie w sprawach spornych i dyscyplinarnych między członkami Towarzystwa.

 

Komisja Rewizyjna

§ 24

1.       Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.

2.       Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, a w przypadku liczebności powyżej 2 członków, także Sekretarza, ewentualnie członka Komisji Rewizyjnej. Funkcje Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza lub Członka Komisji Rewizyjnej obejmowane są, na podstawie uchwał Komisji Rewizyjnej, przez osoby wybrane w trybie określonym w § 16 ust. 3 zdanie drugie.

 

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie działalności Towarzystwa;

2)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

3)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;

4)      prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

5)      zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie
i trybie ustalonym statutem;

6)      składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi;

7)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 26

1.       Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2.       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Towarzystwa.

 

§ 27

1.         W przypadku określonym w § 25 pkt 5 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od upływu terminu określonego w statucie.

2.         W przypadku określonym w § 25 pkt 4 posiedzenie Zarządu winno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Sprawy sporne i dyscyplinarne

§ 28

1.         W sprawach spornych i dyscyplinarnych między członkami Towarzystwa orzeka Zarząd.

2.         Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

3.         Do działań Zarządu w zakresie spraw spornych i dyscyplinarnych należy:

1)      rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu;

2)      rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa;

3)      orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów ze statutem Towarzystwa.

4.         W przypadku, gdy stroną sporu jest członek Zarządu, jest on wyłączony z rozpoznawania i rozstrzygania tego sporu.

 

Rozdział VI

Kary

§ 29

1.       W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

1)      upomnienia;

2)      nagany;

3)      zawieszenia w prawach członka;

4)      wykluczenia z Towarzystwa.

2.         Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział VII

Majątek i fundusze

 

§ 30

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 31

1.       Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:

1)      składki członkowskie;

2)      dochody z majątku Towarzystwa;

3)      dotacje;

4)      darowizny, zapisy i spadki;

5)      inne wpływy.

2.       Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na ten rachunek.

3.       Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd, w terminie 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.

4.       Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 32

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagany jest podpis Prezesa Zarządu działającego jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu, w tym Zastępcy Prezesa, działających łącznie.

§ 33

W umowach między Towarzystwem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. Pełnomocnik musi być członkiem Towarzystwa, a nie może być członkiem Zarządu.

 

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

§ 34

1.       Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

2.       Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 19 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

3.       Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

4.       W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

Rozdział IX

Przepisy przejściowe

§ 35

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.